Zásilky obdržíte do 2 pracovních dnů

Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD

K reklamacím se stavíme čelem. Stejně jako se nákup v našem e-shopu řídí obchodními podmínkami, tak i reklamace řešíme podle jasných předem daných pravidel reklamačního řádu.

Než nám reklamovaný výrobek pošlete, věnujte prosím pár minut pročtení následujícího textu. Ušetříme si tak případné zklamání ze vzájemného nedorozumění.

PLNÉ ZNĚNÍ REKLAMAČNÍHO ŘÁDU

Tento Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek obchodní společnosti GURU marketing s.r.o., IČ 03587754, Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2, zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 234270 (dále jen „prodávající“ a „VOP“), vztahuje se na prodej zboží v e-shopu prodávajícího.

Seznámení se s VOP a tímto Reklamačním řádem je povinností kupujícího před odesláním objednávky zboží na e-shopu. Po aktivním seznámení se s jeho zněním kupující odklikne na webové stránce e-shopu www.plenkovky.cz, projeví tak se zněním Reklamačního řádu svůj plný souhlas a potvrzuje, že se s nimi řádně seznámil.

Kupující si je zásadně povinen kupované zboží a jeho příslušenství prohlédnout při jeho převzetí. Je-li zboží doručováno dopravcem, je kupující zejména povinen překontrolovat spolu s dopravcem počet doručovaných balíků, neporušenost jejich obalu, zjistit případná poškození a odchylky ihned uvést do přepravního listu či předávacího protokolu.

Při osobním odběru v provozovně je okamžik převzetí zboží okamžikem přechodu nebezpečí škody na zboží z prodávajícího na kupujícího, při dopravě je tímto okamžikem okamžik převzetí zásilky se zbožím od dopravce.

Jestliže kupující zboží neprohlédne nebo nezařídí prohlédnutí v době přechodu nebezpečí škody na zboží, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží (zejména mechanická poškození, chybějící příslušenství).

Na dárky, které jsou poskytovány zdarma, nelze uplatňovat žádná práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky Darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

Ke každému zboží je přikládán daňový doklad, k některým druhům zboží prohlášení o záruce (záruční list). Není-li prohlášení o záruce k danému druhu zboží přiloženo, k uplatnění záruky slouží zásadně daňový doklad se zákonem předjímanými údaji pro uplatnění záruky jako je název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo.

Prodávající kupujícího při prodeji seznámí s návodem na obsluhu. Před prvním použitím je kupující povinen podrobně prostudovat podmínky provozu zařízení včetně českého návodu na obsluhu (je-li vzhledem k povaze zboží přikládán), řídit zejména s ohledem na užití výrobcem schválených periférií a připojení k elektrické síti podle norem ČSN.

Prodávající předává zboží kupujícímu v jakosti, kterou předjímá ust. § 2161 NOZ, tedy:

zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá těmto požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Není-li výslovně uvedeno u daného zboží uvedeno jinak, kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění 24 měsíců od data převzetí zboží spotřebitelem. Je-li zboží na základě oprávněné záruky v servisní opravně, pak prodávající tuto dobu kupujícímu prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v záruční opravě.

Prodávající neodpovídá za vady, jestliže:

vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny
jde o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou
zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Zboží k opravě může být předáno prodávajícímu, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo autorizovanému servisu, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Seznam servisních středisek je uveden na:

Reklamace je jednostranným právním úkonem, kterým kupující označí vytýkané vadné vlastnosti zboží a zároveň sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vady uplatňuje a požadavek na způsob informování o vyřízení reklamace

Kupující je povinen zboží reklamovat v co nejkratší možné době od zjištění závady. Reklamované zboží musí být doručeno v obalu vylučujícím jeho poškození. Se zbožím je kupující předkládá zásadně daňový doklad, dodací list, popř. prohlášení o záruce, bylo-li se zbožím dodáno nebo jakkoli jinak prokazuje oprávnění k uplatnění reklamace.

Pokud bude reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladu spojených s uplatněním svého práva.

Nebude- li reklamace uznána a zákazník trvá na opravě, je prodávající oprávněn účtovat veškeré náklady spojené s testováním a nezáruční opravou. Cena práce bude předem dohodnuta na základě cenového návrhu autorizovaného servisního partnera. Zboží bude kupujícímu zpět vydáno po zaplacení nákladů dle předchozí věty.

Prodávající nebo jím pověřená osoba rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 (tří) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s koncovým zákazníkem prokazatelně nedohodne na delší lhůtě.

Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit.

Uplatněný nárok nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího. Pokud se následně ukáže, že vady zboží jsou neopravitelné, nebo že s jejich opravou by byly spojeny nepřiměřené náklady, může kupující požadovat dodání náhradního zboží, požádá-li o to prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy mu prodávající oznámil tuto skutečnost.

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí.

Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

Po oznámení vyřízení reklamace (opravě, výměně, neuznání reklamace) je zákazník povinen zboží převzít zpět, a to nejpozději do 3 měsíců od jeho předání k reklamaci.

Požádá-li zákazník po ukončení reklamace o doručení zboží do jakéhokoli místa mimo místa uplatnění reklamace, je mu zboží doručeno na jeho náklady obdobně jako při prodeji zboží, nejde-li o oprávněnou reklamaci.

Pokud se při prodeji konečnému zákazníkovi rozpor s kupní smlouvou objeví během 6 měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Jestliže prodávající vady neodstraní v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny.

Pokud jsou nároky z vad zboží řešeny dodáním náhradního zboží, je prodávající oprávněn požadovat, aby mu na své náklady kupující vrátil vyměňované zboží ve stavu, v jakém mu bylo dodáno. Obdobně platí úprava o vrácení zboží při odstoupení od smlouvy.

Tento Reklamační řád byl vypracován v souladu se zněním zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění, a se zák. č. 634/1992Sb., o ochraně spotřebitele, v účinném znění, otázky jím neupravené se řídí těmito obecně závaznými právními předpisy.

Konkrétní kroky k uplatnění své reklamace, vč. reklamačního formuláře a adresy pro zaslání reklamovaného výrobku, najdete v sekci Vrácení a reklamace.

Zpět do obchodu